آخرین اخبار : 

ابراز همدردی در انگلیسی و اصطلاحات آن

wpid-expressing-sympathy-n.jpg

همدردی در انگلیسی

همدردی در انگلیسی

چطور باید همدردی در انگلیسی را نشان داد؟ از عبارت‌های زیر می تونید برای تسلیت گفتن و ابراز همدردی در انگلیسی استفاده کنید. البته همدردی فقط برای زمانی نیست که کسی از دست رفته باشد بلکه در موقعیت های مختلف زندگی مشکلاتی برای دوستانتان پیش خواهد آمد که باید در مقابل آن شرایط دشوار از خود واکنش درستی نشان دهد. یادگیری نشان دادن غم و همدردی در انگلیسی باعث می شود شما چهره ای انسانی تر و دوستانه تر پیدا کنید.

I am terribly sorry about your loss
خیلی متاسفم که (شنیدم) یکی رو از دست دادین

I was sorry to hear about the loss of your mother
ناراحت شدم وقتی شنیدم که که مادرتون ور از دست دادین

I offer my deepest sympathies for your loss
نهایت همدردی رو برای از دست دادن عزیزتون ابراز می کنم

my heart is filled with sympathies for your loss
قلبا در مورد این واقعه احساس همدردی می کنم

He/She would always be dearly missed
یادش همیشه با ما خواهد بود

He/She would be in our prayers during difficult time
در مواقع گرفتاری، یاد او همیشه در دعایمان باقی خواهد ماند

Please accept my condolences
لطفا همدردی من رو بپذیرید (رو به صاحب عزا)

Our thoughts and prayers are with you
یاد و دعاهامون همراه شماست

You have my deepest sympathy
نهایت تاسف و همدردی من رو بپذیرید

We are here for you. Call when you need us
ما در کنارت هستیم (پشتیبانت هستیم). اگه کمکی ازمون بر اومد بهمون خبر بده (رو به صاحب عزا)
(we will miss (name
دلمون برای (اسم اون خدا بیامرز) تنگ میشه (رو به صاحب عزا)

دیدن ویدئوی کامل :
ابراز همدردی در انگلیسی و اصطلاحات آن