آخرین اخبار : 

جملات پرسشی انگلیسی در گذشته

wpid-Past-simple-questions-2.jpg

جملات پرسشی در انگلیسی

جملات پرسشی در انگلیسی

به جملات پرسشی در انگلیسی از نوع دوم “wh question ” گفته می شود . به این دلیل که اکثر جملات پرسشی در انگلیسی با “wh” شروع می شود . ساختار این جملات به این شکل است که جمله مورد نظر را مثل حالت اول سوالی می کنیم و لغت استفهام رو بر سر جمله می گذاریم . در ادامه برخی از جملات پرسشی در انگلیسی را بررسی می کنیم.
Who
برای پرسیدن در مورد فاعل جمله معمولا از کلمه چه کسی استفاد می کنیم : چه کسی نهارخورد؟ در انگلیسی از کلمه who استفاده می کنیم . نکته قابل توجه این است که در جمله پرسشی who جمله بعد از who به حالت پرسشی درنمی آید .
من سیب را خوردم.
I ate an apple.
چه کسی سیب را خورد ؟
Who ate an apple?
اگر بخوایم مفعول یک جمله را مورد سوال قرار دهیم از لغات استفهام Who , Whom استفاده می کنیم .
اگر از Who استفاده کنیم ، جمله بعد از لغت استفهام به صورت سوالی می آید .
اگراز Whom استفاده کنیم جمله بعد از لغت استفهام به صورت ساده می آید .
من علی را به مدرسه می برم .
I take Ali to school.
چه کسی را به مدرسه می بری ؟
Who do you take to school ?
Whom you take to school ?
When
برای سوال در مورد زمان از when استفاده می کنیم . به این شکل که when را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .
او صبح کتاب می خواند .
He reads book in the morning.
او چه زمانی کتاب می خواند ؟
When does he read book ?
Where
برای سوال در مورد مکان از where استفاده می کنیم . به این شکل که where را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .
آنها در طبقه دوم زندگی می کنند .
They live in second Floor.
آنها در کجا زندگی می کنند ؟
where Do they live ?
What
برای سوال کردن در مورد چه چیزی ؟ چه کسی ؟ چه چیزی را ؟ چه کسی را از what استفاده میکنیم .فرق what با who , whom در این است که who , whomتنها برای جانداران به کار می رود . اما what یرای اشیا نیز کاربرد دارد .

روی میز قاشق هست.
ther is a spoon on the table.
چه چیزی روی میز هست ؟
what is on the table?
How
برای سوال در مورد چگونگی فعل (قید حالت )‌ از how استفاده می کنیم . جمله مورد نظر را سوالی می کنیم و کلمه how را بر سر جمله می گذاریم .
من امروز بهترم .
I am better today.
حالت چطور است ؟
How are you ?
من با تاکسی به مهمانی آمدم .
I came to party by Taxi.
چطور به مهمانی آمدی ؟
How did you come to party ?
دیدن ویدئوی کامل :
جملات پرسشی انگلیسی در گذشته