آخرین اخبار : 

حرف زدن با پلیس در انگلیسی

wpid-Police_crime_tape_634654911572916090_2.jpg

پلیس در انگلیسی

پلیس در انگلیسی

پلیس ها در انگلیسی دارای اصطلاحات خاصی هستند، چه در هنگام صحبت کردن با پلیس در انگلیسی و چه هنگام صحبت کردن در مورد آنها عبارت ها و نام های خاصی به کار گرفته می شوند. در هر حال باید با پلیس مودبانه و با احترام برخورد کرد و از هر گونه دردسر دوری کرد. بهتر است با پلیس در انگلیسی خیلی سر و کار نداشته باشید، به خصوص اگر عبارات مناسب برای خطاب کردن آنها را نمی دانید.

– Cop/ Fuzz/ Bull/ Copper/ Men in blue/ Pig
پلیس)در اصطلاح عامیانه(
– Donut Shop
ایستگاه پلیس
– Freeze
ایست
– Bust/ Ice/ Arrest
دستگیر کردن
– Tail somebody
تعقیب کسی توسط پلیس
– Raid
حمله پلیس به یک مکان
– Informant/ Tipster
خبرچین پلیس
– Finger somebody
لو دادن کسی به پلیس
– Bug Somebody’s phone/ Tap/ Trace
ردیابی تلفن
– Keep an eye on somebody
کسی را تحت نظر داشتن
– Private Eye/ Eye
کارآگاه خصوصی
– You are under arrest
شما بازداشت هستید
– Question somebody/ Investigate somebody
بازجویی کردن از کسی
– Secret Police
پلیس مخفی
– Lie Low
مخفی شدن از دست پلیس، آفتابی نشدن
– Break Cover
خارج شدن از مخفیگاه
– Break prison
فرار کردن از زندان

دیدن ویدئوی کامل :
حرف زدن با پلیس در انگلیسی