آخرین اخبار : 

همه چیز درباره عبارت های توصیفی در انگلیسی

wpid-1360952345_image1.png

عبارت های توصیفی در انگلیسی

عبارت های توصیفی در انگلیسی

تبديل جمله واره توصيفي( adjective clause ) به يك عبارت توصيفي در انگلیسی( adjective phrase )
جمله واره توصيفي ( adjective clause ) به مجموعه اي از كلمات گفته مي شود كه ( داراي اركان جمله از قبيل فاعل، فعل، و………مي باشد ) بعد از يك اسم آورده مي شود و اطلاعاتي در باره آن اسم را ارئه مي دهد.به مثال زير توجه كنيد.
All over the world, there are people who pollute the environment.
در جمله بالاقسمتي كه زير آن خط كشيده شده است يك جمله واره توصيفي است و اطلاعاتي در باره كلمه people به ما مي دهد. به مثال زير توجه كنيد.
The cars which are produced in this factory use a lot of energy.
در جمله بالاقسمتي كه زير آن خط كشيده شده است يك جمـله واره توصيـفي است و اطلاعاتي در باره كلمه cars به ما مي دهد.بايد توجه داشت كه در مثال اول كلمه people نقش فاعلي دارد و در مثال دوم كلمه cars نقش مفعولي دارد.
عبارت توصيفي در انگلیسی ( adjective phrase ) به گروهي از كلمات به هم مرتبط گفته مي شود كه داراي فاعل و فعل نمي باشند. عبارت توصيفي درانگلیسی بعد از يك اسم مي آيد و اطلاعاتي در باره آن اسم به ما مي دهد.به مثالهاي زير توجه كنيد.
The men working in this area are in danger.
Anyone interested in healthy living should exercise regularly.
در جملات بالا قسمت هايي كه زيرآنها خـط كشيده شده است عبارت هاي توصيفي هستند كه در بارهmen , anyone اطلا عاتي را به ما مي دهند.
دیدن ویدئوی کامل :
همه چیز درباره عبارت های توصیفی در انگلیسی