آخرین اخبار : 

کلاس درس انگلیسی و اصطلاحات مربوط به آن

wpid-ob_e862ad_class-rules.jpg

کلاس درس انگلیسی

کلاس درس انگلیسی

این بخش در بردارنده جملات ضروری است که یک زبان آموز در کلاس درس انگلیسی از آنها استفاده می کند. کلاس درس انگلیسی شما جاییست که یاد می گیرید چگونه به این زبان صحبت کنید. پس در ابتدا باید بتوانید منظور خود را در این کلاس و به همکلاسی ها و معلمتان برسانید. کلاس های درس انگلیسی معمولا پویا و پر نشاط و دوستانه هستند، پس اگر چیزی را نمی دانید خجالت نکشید و حتما از معلم سوال کنید.

1- عذر می خوام که دیر آمدم.
I’m sorry I’m late. I’m sorry for being late.
2- متأسفانه ناچارم جلسه بعد غیبت کنم.
I’m sorry but I have to miss the next session.
3- ببخشید من (درس را) متوجه نمی شوم.
I’m sorry I don’t get it.
4- خیلی متأسفم، تکلیفم را انجام نداده ام.
I’m awfully sorry but I haven’t done my homework/ assignment.
5- کارم تمام شد. (پس از انجام دادن تمرین می گویند)
I’m done.
6- متأسفم تمرینم را در منزل جا گذاشته ام.
I’m afraid I’ve left my homework at home.
7- صفحه 20 هستیم.
We’re on page 20.
8- کتاب تمرین را تا صفحه 15 انجام داده ایم.
We’ve done our workbook up to page 15.
9- من 15 دقیقه تأخیر داشتم. آیا برام غیبت زدید؟
I was 15 minutes late. Did you mark me absent?
10- این کلاس به وقت من نمی خورد.
This class doesn’t suit my time.
دیدن ویدئوی کامل :
کلاس درس انگلیسی و اصطلاحات مربوط به آن