آخرین اخبار : 

Tongue Twister های انگلیسی چه هستند؟

wpid-tonguetwisters-141106102014-conversion-gate01-thumbnail-4.jpg

tongue twister ها در انگلیسی

Tongue Twister ها در انگلیسی

Tongue Twister ها در انگلیسی کلمات با عباراتی هستند که نزدیکی و تشابه حروف آنها به یکدیگر تلفظ آنها را دشوار و با مشکلاتی همراه میسازد. این گونه عبارات و کلمات اغلب به عنوان نوعی
Tongue Twister های انگلیسی
سرگرمی در زبان های مختلف دنیا مورد استفاده قرار میگیرند و در دوران کودکی معمولا به عنوان تمرینی موثر در ارتقاء تکنیک های گفتاری مورد استفاده قرار میگیرند.
از Tongue Twister های معروف در زبان فارسی میتوان به عبارات زیر اشاره کرد:
شیش سیخ جیگر ، سیخی شیش هزار – قوری گل قرمزی – زیره ی ریزه میزه از زیر میز میریزه
از Tongue Twister های انگلیسی میتوان در کلاسهای زبان انگلیسی به عنوان نوعی سرگرمی و فعالیت خارج از برنامه و همچنین به منظور رهایی ذهن فراگیران از یک مطلب درسی و آمادگی ذهن برای موضوعی جدید استفاده کرد. دشواری تلفظ اینگونه عبارات و همراه شدن آنها با فضای شاد و مفرح کلاس باعث ارتقاء تلفظ فراگیران زبان انگلیسی میشود.
در این بخش رایج ترین Tongue Twister های موجود در زبان انگلیسی از منابع مختلف جمع آوری شده است.
Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers?
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Betty Botter had some butter,
“But,” she said, “this butter’s bitter.
If I bake this bitter butter,
it would make my batter bitter.
But a bit of better butter–

دیدن ویدئوی کامل :
Tongue Twister های انگلیسی چه هستند؟