آخرین اخبار : 

انواع افعال ترکیبی در انگلیسی

wpid-SET-1.jpg

افعال ترکیبی در انگلیسی

افعال ترکیبی در انگلیسی

افعال ترکیبی در انگلیسی عبارتند از افعال مرکبی که ازیک فعل به اضافۀ یک ضمیمه یا دنبالۀ قیدی تشکیل می شود. اینگونه افعال را افعال ترکیبی انگلیسی، ترکیبات فعل به اضافۀ قید و یا فعل به اضافۀ حرف اضافه نیز می گویند.
مثال:
نوشتن و پر کردن fill in بیرون آوردن لباس take off
برچیدن، سوار کردن مسافر pick up پوشیدن put on
کم کردن صدا turn down تکمیل کردن fill out
در افعال دو کلمه ای معمولاً فشار صدا بر روی ضمیمه یا دنبالۀ کوتاهی است که بعد از فعل می آید، یعنی دنبالۀ قیدی دارای تکیۀ اصلی صدا است ولی در ترکیب فعل با حرف اضافه، فشار صدا بر روی خود فعل است.
در مورد افعال دو کلمه ای، گاهی می توان دنبالۀ قیدی آن را بعد از مفعول قرار داد ولی در ترکیبات فعل و حرف اضافه ، چنین تغییری هیچگاه امکان ندارد.
افعال دو کلمه ای به دو دسته، جدا نشدنی و جدا شدنی تقسیم می شوند.
افعال دو کلمه ای جدا نشدنی: Inseparable Two-word Verbs:
افعال دو کلمه ای جدا نشدنی:
در افعال دو کلمه ای جدا نشدنی دنباله قیدی همیشه بلافاصله بعد از فعل آورده می شود و مفعول چه اسم باشد و چه ضمیر، بعد از دنبالۀ قیدی قرار می گیرد و تحت هیچ گونه شرایطی نمی توان دنبالۀ قیدی را از فعل جدا کرده، بعد از مفعول قرار داد.
مفعول + دنبالۀ قیدی + فعل
مثال:
او دیروز تصادفاً دوستش را دید. He ran into his old friend yesterday.
در نظر دارم فردا به او تلفن کنم. I am going to call on him tomorrow.
افعال دو کلمه ای جدا شدنی: Separable Two-word Verbs:
افعال دو کلمه ای جدا شدنی:
در مورد افعال دو کلمه ای جدا شدنی، هم می توان مفعول اسمی را بعد از دنباله قیدی قرار داد و هم می توان ان را بین مفعول و دنبالۀ قیدی آورد. مثلاً هر دو جملۀ زیر را می توان با یک مفهوم به کار برد.
مفعول + دنبالۀ قیدی + فعل
او دیروز کتش را بیرون آورد. He took off his coat yesterday.
مستخدم صورت حساب را تنظیم کرد. The waiter made out the bill.
دنبالۀ قیدی + مفعول + فعل
او دیروز کتش را بیرون آورد. He took his coat off yesterday.
مستخدم صورت حساب را تنظیم کرد. The waiter made the bill out.
در اینجا باید خاطر نشان ساخت که تشخیص افعال دو کلمه ای جدا شدنی از افعال دو کلمه ای جدا نشدنی، همیشه کار اسانی نیست و این امر تابع قاعدۀ معینی نبوده، بلکه به تمرین زیاد بستگی دارد.
نکتۀ مهم دیگری که در مورد این افعال باید در نظر داشت، این است که در تحت بعضی شرایط عوض کردن جای مفعول اسمی و دنبالۀ قیدی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر تمام افعال ترکیبی انگلیسی، حتی جدا شدنی را نمی شود همیشه از هم جدا کرد و مفعول را بین آنها قرار داد. برای مثال فعل دو کلمه ای give up را به معنای “تسلیم شدن، دست کشیدن”، در نظر بگیرید. این فعل در شرایط معمولی جدا شنی بوده و می توان مفعول اسمی را بین فعل و دنبالۀ قیدی قرار داد. ولی مواردی پیش می آید که در مورد همین فعل نیز نمی توانیم مفعول را بین دو قسمت آن قرار دهیم و حتماً دنبالۀ قیدی باید بلافاصله بعد از فعل قرار داده شود.
دیدن ویدئوی کامل :
انواع افعال ترکیبی در انگلیسی