آخرین اخبار : 

همه چیز درباره کلمات ربط در انگلیسی

wpid-IELTS-transitions.jpg

کلمات ربط در انگلیسی

کلمات ربط در انگلیسی

کاربرد کلمات ربط در انگلیسی این است که کلمات یا گروه های کلمات را به هم وصل می کند. در زبان انگلیسی سه نوع حرف ربط وجود دارد که عبارتند از:
1. حروف ربط همپایه (coordinating conjunctions)
7 حرف ربط همپایه وجود دارد که موارد زیر هستند:
and, but, or, nor, for, so, yet
کاربرد این 7 حرف که بسیار رایج هستند موقعی است که ما بخواهیم کلمات، عبارات و جمله واره های مستقل مساوی را به هم وصل کنیم (جمله واره های مستقل به همراه جمله واره های وابسته در انتهای پست توضیح داده شده اند).
وصل کردن کلمات
Jack, Alex and Stephan are here
جک، الکس و استفان اینجا هستند
This is an expensive but safe car
این یک ماشین گران ولی ایمنی است
وصل کردن عبارات
Playing soccer or watching movies are what he likes
فوتبال بازی کردن یا فیلم تماشا کردن چیز هایی هستند که او دوست دارد
وصل کردن جمله واره های مستقل
Learning how to drive is interesting, but at first it’s a little hard
یاد گرفتن رانندگی جالبه ولی در ابتدا یه کم سخته
2. حروف ربط هم آیند (correlative conjunctions)
این نوع کلمات ربط انگلیسی معمولا به صورت دو به دو با هم بکار می روند. رایج ترین مثال ها برای این نوع عبارتند از:
either…or, neither…nor, whether…or, not only…but also
She wants either sandwich or pizza
او یا ساندویچ می خواهد یا پیتزا
Using public transportation is good not only for saving money but also for reducing air pollution
استفاده از حمل و نقل عمومی نه تنها برای پس انداز کردن پول خوب است بلکه آلودگی هوا را نیز کاهش می دهد.
3. حروف ربط وابسته (subordinating conjunctions)
از این نوع کلمات ربط در انگلیسی برای نشان دادن رابطه یک جمله واره مستقل و یک جمله واره وابسته استفاده می شود (در واقع ما در این نوع از حروف ربط در ابتدای جمله واره های وابسته استفاده می کنیم). این حروف عبارتند از:
after, although, as, because, before, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while
He is going to the party although he doesn’t like it
او قصد دارد به مهمانی برود اگرچه او آن را دوست ندارد.
I had to return home because I had forgotten my bag
من مجبور شدم به خانه برگردم چون کیفم را فراموش کرده بودم.
دیدن ویدئوی کامل :
همه چیز درباره کلمات ربط در انگلیسی