آخرین اخبار : 

چگونه گفتاری واضح در انگلیسی داشته باشیم؟

wpid-speaking.jpg

گفتار واضح در انگلیسی

گفتار واضح در انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی بخش مهمی از این زبان است. توانایی گفتار واضح در انگلیسی و برقراری ارتباط موثر در زبان دوم به موفقیت زبان آموز در مدرسه و دانشگاه و در سایر مراحل زندگی کمک خواهد کرد. بنابراین بسیار مهم است که اساتید زبان توجه زیادی به آموزش گفتار واضح در انگلیسی نشان بدهند. بجای اینکه زبان آموزان را به سمت حفظ کردن سوق بدهید، بهتر است محیطی فراهم سازید که برقراری ارتباط و گفتاری صحیح و معنی دار در اولویت باشد. بمنظور رسیدن به این هدف هرکدام از فعالیتهایی گفتاری که پیشتر نمونه های آن ذکر شد میتواند نقش مثبتی در گسترش و تقویت مهارتهای پایه ارتباطی داشته باشد که بعدها در زندگی لازمشان خواهد شد. این تمرینات زبان آموزان را در فرایند یادگیری پویاتر و فعالتر ساخته و همزمان یادگیری را برای آنها سرگرم کننده و بدردبخور و معنی دار خواهد ساخت. همچنین با ایجاد توانایی گفتار واضح در انگلیسی در آنها اعتماد به نفس و کارایی آنها را در بخش های دیگر یادگیری زبان افزایش خواهد یافت.
دیدن ویدئوی کامل :
چگونه گفتاری واضح در انگلیسی داشته باشیم؟