آخرین اخبار : 

کاربردهای فعل do

wpid-do-adamique-d.jpg

فعل do

فعل do

راي سؤال در زمان حال ساده از فعل do استفاده مي كنيم. به اين ترتيب كه در ابتداي جمله بايستي فعل do يا does را بياوريم. البته در آغاز جمله do يا does بايد با حرف بزرگ شروع شوند. فعل كمكي does فقط براي سوم شخص مفرد بكار مي رود و براي بقيه صيغه ها فعل do به كار مي رود. به مثال هاي زير توجه كنيد.
آيا شما هر روز فوتبال بازي مي كنيد؟
Do you play football every day?
آيا او هر روز فوتبال بازي مي كند؟
Does he play football every day?
آيا علي هر روز فوتبال بازي مي كند؟
Does Ali play football every day?
2 – توجه كنيد كه s يا es سوم شخص مفرد با اضافه شدن فعل كمكي does حذف مي شود و فعل به شكل اصلي برمي گردد.
3 – براي منفي كردن زمان حال ساده از don’t يا doesn’t استفاده مي كنيم. براي سوم شخص مفرد از doesn’t استفاده مي كنيم. به مثال هاي زير توجه كنيد.
من هر روز فوتبال بازي نمي كنم
I don’t play football every day.
او هر روز فوتبال بازي نمي كند
He doesn’t play football every day.
4– در پاسخ به سؤال هايي كه با Do و Does شروع مي شوند به دو طريق مي توان جواب داد. روش اول پاسخ كوتاه است. به اين ترتيب كه با كمك افعال كمكي do ‌و does در حالت مثبت به افعال كمكي don’t و doesn’t در حالت منفي جواب كوتاه مي دهيم. مانند :
Do you play football every day?
آيا شما هر روز فوتبال بازي مي كنيد؟
Yes , I do . بله اين كار را مي كنم
No, I don’t . نه من اين كار را نمي كنم
Does he play football every day?
Yes , he does. بله او اين كار را مي كند
No, he doesn’t. نه او اين كار را نمي كند
روش دوم پاسخ بلند است. در پاسخ بلند نيازي به فعل كمكي نيست. مانند :
Do you go to school every day? Yes, I go to school every day.
دیدن ویدئوی کامل :
کاربردهای فعل do